D YÖNETİM HİZMETLERİ

  • (0232) 832 11 88
  • info@deyonetim.com

HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

 

 

 

 

 

 

APARTMAN , İŞ MERKEZİ , SİTE , BİNA VE  AVM YÖNETİCİLİK SÖZLEŞMESİ

 

 

 

                                                                                                                        TARİH : 01/01/2020

 

 

TARAFLAR ;

 

 

1 ) ……………………………………………………….  ( … ) Kat Malikleri Genel Kurul kararı genel kurul divan heyeti veya Genel Kurur tarafından Yöneticilik Sözleşmesi imzalamaya yetkilendirilmiş,

…………….. adresinde mukim  (t.c …………. Nolu)  Sayın , …………….

 

 

2 ) Kat Malikleri Genel Kurulunun, kat malikleri dışından ücret karşılığında yönetici olarak atadığı ve Ahıhıdır mah.şehit Kemal caddesi no:46 Menemen / İzmir / Türkiye  adresinde yerleşik.

 

ŞEYMA TUNCER   LTD.ŞTİ    YÖNETİM HİZMETLERİ.

 

 

SÖZLEŞME KONUSU;

 

……………………………………………………………………..Apartmanı Kat Malikleri Genel Kurulu’nun  ………….………. tarihli toplantısında “Kat malikleri dışından atanan profesyonel yönetim firması” ile sözleşme imzalama yetkisi verilmiş bulunan Sayın …………………………………………………………………………………………. ile, belirlenmiş bir ücret karşılığında Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu sözleşme hükümleri çerçevesi içerisinde …………………………………………………………………………………………………………… Apartmanı yöneticiliğinin D  YÖNETİM HİZMETLERİ  tarafından, firmanın çalışanlarından görevlendireceği kişi ya da kişiler tarafından yapılması bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır

 

 

 

 

         PARAF ;                                                                                             PARAF ;

 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                             SAYFA : 1

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

SÖZLEŞME SÜRESİ ;

 

                                                            TARİH : 01/01/2020

 

 

 

İşbu yöneticilik sözleşme süresi 1 (Bir) yıl olup, …………..   – …………. tarihleri arasındaki yönetim dönemini kapsamaktadır. İşbu sözleşme ……………. tarihinde aşağıdaki şartlarda iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve taraflarca okunarak kabul edilip imzalanmıştır. Anagayrimenkulün yönetiminden dolayı kat malikleri ile yönetici arasında veya yönetici ile denetçiler  arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır. İşbu sözleşme, Apartman Genel Kurulu’ nun veya Yönetim firmasının 15 gün önceden haber vermek şartıyla, mazeret aranmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh etme yetkisi bulunmaktadır.

 

Sözleşme süresi sonunda taraflar yeni bir sözleşme imzalamaz ve taraflardan biri sözleşmeyi fesh etmez ise yöneticilik sözleşmesi otomatik 1 (bir) yıl uzamış sayılır. Otomatik süre uzaması durumunda tarafların 15 gün önceden haber vermek şartıyla, mazaret aranmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh etme yetkisi devam etmektedir. Ücret artışı yeni bir sözleşme yok ise son 12 ayın TEFE/TÜFE ortalaması olarak hesaplanır.

 

 

YÖNETİCİ ÜÇRETİ ;

 

 

Yöneticiye bu görevi nedeniyle , her bağımsız bölüm aylık …………. TL.  –  (……………………….……………) TL. Katılım payı ödeyecek olup, bu bedel kesinleşmiş İşletme Projesi gereği, kat maliklerinin ödemekle yükümlü olduğu aidatlara dahil edilerek tahsil edilecektir.

 

 

 

 

         PARAF ;                                                                                             PARAF ;

 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                             SAYFA : 2

 

 

 

 

 

 

 

           PROFESYONEL YÖNETİCİ

GÖREVLERİ,

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ;

                                                                                    

                                                                                                            TARİH : 01/01/2020

1 ) Bu sözleşmenin imzasına müteakip en geç 2 Hafta içinde işletme projesini hazırlayıp kat maliklerine ulaştırmak.

2 ) DE  YÖNETİM HİZMETLERİ  APARTMAN adına. Bankalarda hesap açmaya, hesap kapatmaya, açılmış hesaplardan para çekmeye, yatırmaya, internet bankacılığı ile ilgili müracaatta bulunmasına, internet bankacılığı yapmasına, şifre ve kullanıcı adı almasına, bu hesaplar üzerinden havale ve eft yapmasına, yazılı talimat vermesine, apartmanla ilgili avukat tutmaya, azletmeye, icra takibi yapmaya, dava açmaya, davadan feragat etmeye, apartmanla ilgili onarım ve tadilatlar yaptırmaya, resmi daire ve kurumlarda apartmanı temsile, SGK Müdürlüklerine e-bildirge için müracaat etmeye, şifre ve kullanıcı adı almaya, Noterden ihtarname keşide etmeye, apartman adına kapıcı, bahçevan ve güvenlik elemanı istihdam etmeye, apartman adına istihdam edilen işçilerin işe giriş, aylık üçret ve işten çıkış bildirgelerini vermeye, apartmanla ilgili tüm resmi tebligatları kabule yetki verilmiştir.

 

   3 ) Kat maliki veya kiracı tarafından her ayın içinde o aya ait aidatın ödemesi yapılacaktır. Her ayın 1’i ile 30’u   arasında ödenmeyen aidatlar, demirbaş ve yakıt giderleriyle ilgili olarak, ödeme yapmayan kat maliki veya kiracı hakkında aylık %5 gecikme tazminatı ile birlikte icra takibi yapmaya  DE YÖNETİM HİZMETLERİ  Firması  gerekli görürse bir avukata vekalet verebilir. Ancak bu konu ile ilgili avukatlık ücretlerini ve icra masraflarını borcunu ödemeyen kat malikine/kiracısına yansıtacaktır. Tahsil edilen gecikme tazminatları APARTMAN’ın diğer gelirlerine eklenecektir.

 

   4 ) APARTMAN görevlisinin veya varsa diğer hizmetlilerinin ücretlerinin, sigorta pirim ve bildirgesinin aksatılmadan ödenmesi, ücret bordrolarının tanzimi ve imzalatılması, personelin özlük işlerinin takibi ve kayıt altına alınması. Ancak APARTMAN’nin kasası/banka hesabı bu ödemeleri yapmaya müsait değilse hangi gider ödemesine öncelik verileceğine Yönetim Firması karar verir.

 

  5 ) Yapılacak her türlü harcamanın faturalı/belgeli/gider makbuzlu olması hususuna itina göstermek. SGK primleri, doğalgaz, elektrik ve su faturalarının bankaya verilecek otomatik ödeme talimatı ile veya gecikme cezası olmadan ödenmesini sağlamak (Kasa/banka hesabı müsait değilse 4. Fıkra uygulanır).

  PARAF ;                                                                                             PARAF ;

 

                                                                                                                                     

SAYFA : 3

 

 

 

 

 

 

         

 

 TARİH : 01/01/2020

 

 6 ) Yapılacak harcamalarla ilgili olarak APARTMAN Denetim Kurulunun isteği halinde kendilerine bilgi vermek, Denetim Kurulunun gerekli gördüğü zamanlarda yapacağı her türlü denetimde APARTMAN ile ilgili hesap ve kayıtları hazır bulundurmak.

 

   7 ) Yönetim firması DE YÖNETİM HİZMETLERİ   Denetim Kurulu veya kat maliklerinin 1/3’ünün yazılı talep etmesi halinde ve en geç 15 (Onbeş) Gün içinde Kat Malikleri Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

 

   8 ) APARTMAN görevlisi veya görevlilerinin vazifelerini en iyi şekilde yapması için gerekli önlemleri almak ve bu konudaki aksaklıkları en kısa zamanda Denetim Kuruluna ve Kat Maliklerine bildirmek.

 

   9 ) Yönetim firması olarak ortak alanlarda gerekli olabilecek her türlü bakım ve onarım işinin yerine getirilmesinde gerekli iş ortağı firmaları makul bir süre zarfında yönlendirecektir.

 

   10 ) Yönetim döneminin bitiminde vakit geçirmeden Kat Malikleri Kurulunu olağan toplantısını yapmak üzere toplantıya çağırmak ve Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan diğer yükümlülükleri yerine getirecektir.

 

 

 PARAF ;                                                                                             PARAF ;

 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                             SAYFA : 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER HUSUSLAR;

                                                                                                                                 TARİH : 01/01/2020

  1. DE YÖNETİM HİZMETLERİ  Yöneticilik yapacağı dönem için yetkili olmak üzere, (………………..) tarihli Kat Malikleri toplantısında alınan karar gereği seçilen denetim kurulu üyeleri denetçi olarak görev yapacaktır.

 

  1. Denetim Kurulu herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın 6 aylık süreler zarfında hazırlanacak denetleme raporu ve evrakları inceleyip kat maliklerine bu rapor neticesini bildirmekle yükümlüdür. Denetim Kurulu isterse Yönetim Firmasından aylık rapor hazırlamasını isteyebilir.

 

  1. Yönetim firmasının sözleşme şartlarını yerine getirmemesi veya kötü niyetli hareket ettiği halinde, Kat Malikleri Kurulu 15 gün önceden haber vermek şartıyla, yönetim kurulu toplantısına çağırma ve çoğunluğun yöneticiyi istememesi durumunda tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh etme yetkisi bulunmaktadır. Yönetim firması o ayın ücretini tam olarak alır. Devir teslim mutlaka tutanakla yapılır ve karşılıklı imzalanır.

 

  1. Yönetim Firması Kat Malikleri Genel Kuruluna ihtaren veya iadeli taahhütlü mektupla bilgi verdikten sonra (15 günlük mehil sonrası) istediği zaman sözleşmeyi fesih edebilir, hizmet vermeyi kesebilir. Yönetici o ayın ücretini tam olarak alır. Devir teslim mutlaka tutanakla yapılır ve karşılıklı imzalanır.

 

  1. Yönetim Firması’nın, yöneticilik yapmış olduğu apartmanın3. kişilere vermiş olduğu zararlardan ve kendi hatasından kaynaklanmayan adli ve idari cezalardan ve bunların ferilerinden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayıp, bu tür durumları öğrendiği tarih itibariyle denetçiyi konuyla ilgili uyarmasından ve imkanlar elverdiği müddetçe kat maliklerini yasalar çerçevesinde yönlendirmesinden başka bir yükümlülüğü yoktur.

 

  1. Bu sözleşmede belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olup, değişiklik halinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmesi gerekir. Aksi halde bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli olacağını taraflar peşinen kabul etmişlerdir.

 

 

         PARAF ;                                                                                             PARAF ;

 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                              SAYFA : 5

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          TARİH : 01/01/2020

 

MALİKLER  ADINA

ŞİRKET KOORDİNATORU

 

ADI SOYADI

 

ADI SOYADI

 

 

T.C KİMLİK NOSU

 

ŞİRKET PERSONEL NO

 

 

 

 

TARİH

 

TARİH

 

İMZA

İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞİRKET MESUL MÜDÜRÜ

 

ADI SOYADI

Durmuş TUNCER

 

TARİH

 

 

ŞİRKET KAŞESİ VE

İMZA

 

 

                         

 

İş bu sözleşme 12 ( oniki ) madde, 6 ( altı) husisi şartlardan ,6 (altı) sayfadan oluşmuş ve İki (2) nüsha olarak düzenlenen , taraflarça okunarak paraf ve imzalar yolu ile akit altına alınmış olup  sözleşmeden doğaçak ihtilaflar için Menemen / İzmir Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili olarak belirlenmiştir.

 

 

              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        SAYFA : 6